Fezekile Futhwa 

Revolutionary Relay - Write What You Like

POETRY

Itlhokomele

Itlhokomele
Le ha ho ka ba jwang
Nnete yona ka mehla
E ya sala
E sale poaneng sa phutsi le hara thota
Le tanolehile ke ho hloka moo le ka sirelang
Ke ikana ka Mme a ntswetse
Ka Bataung, Bakoena, Bafokeng
O tla nkgopola ka le leng la matsatsi

Utlwang mehoo hoo ke eo
Utlwang diqi tsa meloko
Utlwang sekgahla sa ho reketla ha lefatshe
Le reketliswa ke mehoo hoo ya letshwele
Lona le betang pooho sebele
Ka ha tloholo sa Rantsho se tswile letsholo
Letsholo la ho tsosolotsa sehahabo bona

Bona dithena di hlokofetse jwang
Difahleho di ditiile sa bahlabani
Empa bona ba lwana ntwa ya tjako
Hore Sesotho le Bosotho di boye sekwele
Hore puo le leleme la Sesotho di hlomphuwe
Ngwana Mosotho a kgabe ka puo
Maele, dikapolelo le tsona dilotho
Di boele di rene hara Basotho

Le ha o ka iphapanya ho le ho kae
O ke ke wa qoba se lopiweng ke badimo
Kapa hona ho baleha nnete ya Mmopi, Tlhatlhamatjholo
Ka ha ke yena ya bopileng Mosotho le Bosotho ba hae
Athe wena o mang mokoto towe?
O tlang ho bitsolosa Sesotho le Mosotho
Athe Sesotho ke lefa la lefatshe
Le abetsweng meloko ka meloko
Tloholo sa Rantsho
Ngwane mosootho ka mmala
Itlhokomele ntja towe
Taba di mosenekeng