Fezekile Futhwa 

Revolutionary Relay - Write What You Like

POETRY

Ke Le Rolela Kgaebane

Thapameng ya lena la kajeno
Ha meriti e theha
Lehodimo le tuba pula
Tsatsi le tla sunya nko mobung
Bosiu re bo nkgela haufi
Baloi ba itokisetsa mosebetsi
Ke motlotlo ke bile ke ya ikgantsha
Ke ikotla sefuba mme ke re:
Ha ho tsebo e fetang ya baholo
Mme ke tjhaela maele monwana
Ha a re hlompha moriri o moputswa
Ka ona o tse ha holwanyane
O fupere mahlale le masene
Heu helele bana ba thari e ntsho!!!
Ena thuto ya majakane ke lefeela la mafeela
Ka ha e ruta batho mahlale a ditsuonyana
Ona a hlolang ho phedisa beng
Mme ba wela mahlo ona ba a tonne
Ke kobotetsa hlooho ke tlhompho
Ka seo ke iponetseng ka ana a ka mahlo
Makgabane a ntshihileng ke ahlamme
Molomo ke o butse ntsintsi kena e bile e tswa ka ho rata
ke hlolletswe mme ke kgahlwa
ke botle ba nalane eso, nalane ya Sesotho
Hohaa!
Nna ke ya ikgantsha ka Sesotho
Ha mmoho le makgabane a sona
Tshwarang jwalo hlooho putswa tseso
Ke motlotlo ka thuto ya tsatsing lena
Thuto ke lebone
Mme lentswe la baholo le ahelwa lesaka
Masene a makaalo!
A feta le thuto ya sekolo hole hole
Ao! Motlotlo wa tloholo sa Bataung banna!!!