Fezekile Futhwa 

Revolutionary Relay - Write What You Like

POETRY

Mahlomola

Ao banna, bona bophelo bo soto
Bo arohanya ngwana le mmae
Bo fetola motho kgutsana
Hoja o sa ile le kgongwana hodimo
O sa ahlamme
O hlaba kgobe ka lemao

Helang banna ting!
Lona hlooho tsa setjhaba
A ke le mphetiseng mona
Ntharolleleng lefito ke lena
Hore na ho tlile jwang
Hore lefu le be teng

Hoja ntho di ya iketsetswa
Ke ne tla nka leeto
Ke etele Mme Badimong
Ke fihle ke mmotse
Ke re: Mme motswadi
Na o a bona mahlomola
Ao o nthehileng ho ona?

Ke ne ke tla etela
Bonkgono le bontate moholo
Ke ba botse ke re ho bona:
Baholo ba ka, na le mphuraletseng
Nna ke phela mamina
Ke dula ka pelo hlomohi
Empa metsofe eso e le medimo?

Na bo teng bohloko
Bo fetisang ba kgutsana?
Bohloko ba ho hloka mme motswadi?
Yena ya tshwarang thipa ka bohaleng?
Tjhe, ke ya hana
Mme ke lerato
Mme ke mofuthu