Fezekile Futhwa 

Revolutionary Relay - Write What You Like

POETRY

Maoba Mona

Maoba mona
Ke ne ke le kgalala
Ke tsebana le dimomotela
Bana ba kgahlehang ba Basotho
Ka mpa ka sitwa ho ananela seo
Ka ikgethela ho bona setswalle
Se teng pakeng tsa rona
Ka re nna lerato ke ya le leboha
Ka ha nna ke sa le pollwana
Jo sehloho sa bowatla we!
Kajeno lena dilemo di ile
Ke monna wa sebele
Empa ke lla sa mmokotsane
Ka lena lerato le bohata
Mme ke llela lebese le qhalehileng
Ha ke hopola eo mehla
Mohla ke neng ke hana lerato
Ka lomahanya meno ka pheha lerato
Le neng le tuka malakabe
Ka ikgethela setswalle se paala
Mme jwale ke lakatsa ho ratwa
Empa ke phirimelletswe
Ka ha kwekwe ya morao e tloha le sepolo
Mme bao bohle ba qetse ba ikanne
Ba aba lerato la bona
Ho ba le amohelang