Fezekile Futhwa 

Revolutionary Relay - Write What You Like

POETRY

Marangrang a Bophelo

Ke titima ke matha lebelo
Direthe njare, maoto mpepe
Ha e le pele teng ke ya ya
Pele teng moo ke sa tsebeng
Ke mpang ke hulwa ke maikutlo
Ona a imetsweng ke maima a lefatshe

Ke itse ka ke ya batla
Empa ka sitwa ho fumana
Moelelo kapa kutlwisiso
Ka bona bophelo boo ke bo phelang
Ka ingwaya hlooho ka ba ka hlaha lefahla
Tekong e na ya tonana
Ya ho rarolla le manolla
Moelelo wa bophelo

Ke mathile ka papaela
Tseleng ka ba nna ka kgoptjwa
Ka wa ka ba ka hlaba hlohlodingwane
Empa ha e le pele teng ke lebile
Teng moo ke batlang dikarabo
Teng moo ke hlokang tshenolelo
Ya qaka e na re e bitsang bophelo

Hela bophelo bo matswedintsweke
Bo methinya e bile bo rarahane
Ke marangrang a Tlokweng, ke dihaeya
Ke tshita baholo, taba tjhitja
Taba tsa ho hloka banna ka dijase
Botedu putswa ba lekile ba mpa ba hlolwa
O bona ke meriri ho taba hore ke morearea
Bona bophelo ha bo na monga bona
Ke marangrang, ke morabaraba